Mapa Polski w Excelu (kartogram)

Posted on Posted in Raport, wykresy

Skuteczna prezentacja danych, dotycząca obszarów geograficznych może zostać przeprowadzona za pomocą kartogramu. Kartogram to wykres w postaci mapy, na którym wielkość danego zjawiska prezentowana jest za pomocą zmiany natężenia koloru, w ramach wyznaczonych granic przedziałów klasowych. Zbudowanie kartogramu w Excelu może wydać się skomplikowane, tym bardziej jeżeli nie dysponujemy dodatkiem PowerView. Niemniej jednak, przy odrobinie VBA i informacji o tym jak zdobyć interesujące nas kształty mapy, możemy te trudności przezwyciężyć. Zapraszam do lektury postu, który bazuje na pomyśle zaczerpniętym ze strony Roberta Mundigla http://www.clearlyandsimply.com/. Gotowy plik z mapą można pobrać tutaj.

 

1. Pozyskanie mapy

Pierwszym krokiem milowym, do stworzenia kartogramu w Excelu jest pozyskanie kształtów interesujących nas obszarów geograficznych. W tym celu skorzystamy z formatu grafiki wektorowej SVG i strony http://www.amcharts.com/svg-maps/, z której pobierzemy interesującą nas mapę Polski, w podziale na województwa (ściągamy wersję Low detail).

 

Mapa Polski do ściągnięcia w formacie SVG

 

 

Kiedy mamy już ściągniętą mapę w postaci SVG musimy przerobić jej format na EMF (Enhanced Meta File) za pomocą programu Inkscape do pobrania tutaj.  Otwieramy naszą mapkę w nowo pobranym programie i skalujemy jej wielkość tak, aby zmieściła się w wyznaczonym białym prostokącie.

 

Mapa Polski w Inkscape

 

Nowo powstałą mapę zapisujemy jako plik w formacie Enhanced Meta File (*.emf). Podczas zamykania pliku pojawi się ostrzeżenie - klikamy Nie zapisuj.

 

Ostrzeżenie

 

Teraz otwieramy nowy skoroszyt Excela z obsługą makr i zmieniamy nazwy arkuszy na Mapa, Dane oraz Obliczenia. W arkuszu Mapa na karcie Wstawianie, klikamy ikonkę Obrazy i wstawiamy nasz plik emf o nazwie Mapa. Pojawi się nam mała mapka Polski, którą rozszerzamy do interesujących nas rozmiarów. Następnie klikamy na mapkę prawym klawiszem myszki, podświetlamy ikonkę Grupuj i wybieramy Rozgrupuj. Przy pojawieniu się ostrzeżenia dotyczącym konwersji na obiekt rysunkowy Microsoft Office wybieramy Tak. Po potwierdzeniu wykonujemy ponownie tą samą operację  czyli PPM-->Grupuj-->Rozgrupuj. Tym razem nasze działanie przyniosło skutek w postaci rozdzielenia poszczególnych województw na osobne obiekty o nazwie Freeform + numer. Po operacji rozgrupowania klikamy obok dowolnego województwa i usuwamy zaznaczony kształt ramki o nazwie AutoShape2.

 

2. Nazwanie kształtów

Otwierając plik EMF w Excelu straciliśmy informację o nazwach województw przypisanych do każdego kształtu. Excel automatycznie przypisał im nazwy Freeform1, 2 itd. Chcąc w szybki sposób odzyskać pierwotne nazwy posłużymy się naszym plikiem SVG oraz dwoma makrami. Na początku otwórzmy plik SVG w Excelu - upuszczając jego ikonę na dowolnym arkuszu. Pojawi się nam komunikat ostrzegający przed otwarciem pliku w innym formacie - klikamy Tak. Następnie wybieramy opcję otwarcia pliku jako tabela XML.

 

Plik SVG otwarty w Excelu jako tabela XML

 

Z tabeli wycinamy dwie kolumny (id oraz title) i wklejamy je do arkusza Mapa, tak aby nagłówek kolumny id znajdował się w kolumnie N1. Przyszedł czas na makra, dzięki którym przywrócimy pierwotne nazwy województw. Otwierając plik EMF w Excelu straciliśmy informację o nazwach województw, ale kolejność w jakiej zostały ponumerowane poszczególne kształty, równa się kolejności z pliku SVG. Wykorzystując ten fakt, utwórzmy w arkuszu Mapa poniższe makra. Makro GetShapeNames, wymieni w zakresie komórek M2:M17 nazwy wszystkich kształtów w arkuszu, natomiast makro SetShapeNames zmieni wymienione nazwy, na nazwy z kolumny N.

Option Explicit

Sub GetShapeNames()
Dim shp As Shape
Dim i As Long

 i = 1
 For Each shp In ActiveSheet.Shapes
 ActiveSheet.Range("M1").Offset(i, 0).Value = _
 ActiveSheet.Shapes(i).Name
 i = i + 1
 Next shp

End Sub

Sub SetShapeNames()
Dim shp As Shape
Dim i As Long

 i = 1
 For Each shp In ActiveSheet.Shapes
 ActiveSheet.Shapes(i).Name = _
 ActiveSheet.Range("N1").Offset(i, 0).Value
 i = i + 1
 Next shp

End Sub

Poniższy efekt powinniśmy uzyskać po uruchomieniu obydwu makr np. nazwa kształtu Freeform14 zmieniła się na PL-PM czyli symbol województwa Pomorskiego. Na tym etapie warto wyrywkowo sprawdzić, czy nowe nazwy zapisały się poprawnie.

 

Zmienione nazwy województw na mapie

 

3. Przygotowanie kartogramu

Kiedy kształty mapy zostały już nazwane, przystępujemy do przygotowania danych dla naszego kartogramu. Do arkusza Dane przenosimy naszą tabelkę z ID i Nazwą województwa oraz dodajemy do niej nasze dane.

 

Tabela z danymi do analizy

 

Aby kartogram mógł zmieniać swoje barwy, musimy dodać do niego możliwość wyboru danych. Z karty Deweloper wstawiamy Pole kombi formularza i umieszczamy je w arkuszu Mapa. Kopiujemy nagłówki naszych danych (wynagrodzenie i ludność) i wklejamy je do arkusza Obliczenia do komórek M5 i M6 - będzie to zakres wejściowy Pola kombi. Jako łącze komórki wybieramy komórkę M4.

 

Pole kombi

 

Przejdźmy teraz do arkusza Dane gdzie dodamy nową kolumnę o nazwie Wybrana opcja. W komórce E3 umieszczamy funkcję =INDEKS(C3:D3;Obliczenia!$M$4), która jest połączona z Polem Kombi i na jego podstawie wybierze właściwe dane z tabeli. Następnie na podstawie nr ID i wartości z kolumny Wybrana opcja utworzymy nazwy zdefiniowane. Kopiujemy nr ID do komórki F3, klikamy na kartę Formuły i z grupy Nazwy zdefiniowane wybieramy Utwórz z zaznaczenia. W pojawiającym się okienku wybieram "z prawej kolumny". W ten sposób szybko utworzyliśmy nazwy odnoszące się do wartości z kolumny Wybrana opcja. Kolumnę z pomocniczym ID możemy usunąć.

 

Utworzenie nazw zdefiniowanych z zaznaczenia

 

Przenieśmy się teraz do arkusza Obliczania, w którym ustalimy odcienie jakie będą przyjmować nasze województwa. Należy wykonać następujące kroki:

- w komórce B1 wpisujemy 5 (będzie to stopień odcienia barwy - im mniejszy tym ciemniejsze będą poszczególne kolory)

- w  zakresie A4:D4 umieszczamy nagłówki kolumn nowej tabeli (Kroki, Granica, RGB oraz Max/Min)

-  do komórki A54 wpisujemy wartość zero, natomiast to A53 wpisujemy formułę =A54+$B$1 i przeciągamy w górę aż do nagłówka Kroki

- w komórkach D5 i D6 przy pomocy funkcji MAX i MIN znajdujemy krańcowe wartości z kolumny Wybrana opcja arkusza Dane

- do komórki D7 wprowadzamy formułę =(D5-D6)/48, która wyznaczy współczynnik, określający przedziały kolorystyczne kartogramu

 

Po wprowadzeniu wszystkich zmian dodajemy nowy moduł do naszego arkusza, w którym umieszczamy funkcję użytkownika określającą kolor. Dodajemy również dwa makra odpowiedzialne za wybranie stosownego koloru i zabarwienie nim kształtu województwa.

Option Explicit

Function udf_RGB(myR As Byte, myG As Byte, myB As Byte) As Long

  udf_RGB = RGB(myR, myG, myB)

End Function

Sub CheckColor(myCell As Range, myNameToShape As String, myValueToColor As String)
Dim myShape As Shape
Dim myTargetCell As Range
Dim myColorCode As Long
 
On Error GoTo Catch
  Set myTargetCell = Range(myNameToShape).Columns(1).Find(myCell.Name.Name, LookAt:=xlWhole)
  Set myShape = Sheets(1).Shapes(myTargetCell.Offset(0, 1))
  GoTo Finally

Catch:
  Exit Sub
Finally:
 
  On Error GoTo 0
 
  If myCell.Value < Range(myValueToColor).Cells(2, 1).Value Then
    myColorCode = Range(myValueToColor).Cells(1, 2).Value
  Else
    myColorCode = Application.WorksheetFunction.VLookup(myCell.Value, Range(myValueToColor), 2, True)
  End If
 
  myShape.Fill.ForeColor.RGB = myColorCode
 
End Sub

Sub UpdateMap()
Dim myCell As Range
 
  Application.ScreenUpdating = False
 
  For Each myCell In Range("MapNameToShape").Columns(1).Cells
     CheckColor Range(myCell.Value), "MapNameToShape", "MapValueToColor"
  Next myCell
 
  Application.ScreenUpdating = True
 
End Sub

Funkcję użytkownika udf_RGB wpisujemy do komórki C5 i przeciągamy do C54, definiując parametry funkcji jako wartości z kolumny Kroki. Następnie do komórki I4 kopiujemy kolumnę ID z arkusza Dane a obok wstawiamy kolumnę Nazwa zdefiniowana. W kolumnie Nazwa zdefiniowana wpisujemy nr ID województw pamiętając aby zamienić znak "-" na "_". Zmiana ta jest istotna, gdyż później dane z tej kolumny posłużą nam do zdefiniowania nowej nazwy zdefiniowanej. Całość powinna wyglądać jak poniżej.

 

Arkusz z obliczeniami do kartogramu

 

Przyszedł czas na zdefiniowanie wspomnianych przed chwilą nazw. Pierwsza z nich to zakres =Obliczenia!$B$5:$C$54 o nazwie MapValueToColor oraz =Obliczenia!$H$5:$I$20 jako MapNameToShape. Na koniec do naszego Pola kombi przypisujemy utworzone wcześniej makro UpdateMap. Kartogram gotowy !

 

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy przy tworzeniu bardziej zaawansowanej mapy, na której będziesz miał możliwość dodania:

- wykresów kołowych, słupkowych lub bąbelkowych dla danego obszaru

- legendy na, której precyzyjnie określisz zakres klas danego zjawiska

- komunikatu o nazwie obszaru i przypisanej do niego wartości

 

Napisz pod kontakt@excelraport.pl

 

6 thoughts on “Mapa Polski w Excelu (kartogram)

 1. Bardzo pomocny artykuł. Mam jednak pytanie, ponieważ nie ujął Pan w artykule skąd wzięły się i co oznaczają wartości w kolumnie “Granica”. Druga sprawa, po wpisaniu funkcji udf_RGB() zależnej od parametru “Kroki” wyskakuje mi komunikat #ARG!.

  1. Witaj,

   jeżeli chodzi o błąd to być może wynika on z tego, że jako wartość “Odcienia” wybrałeś liczbę większą niż 5, dla której maksymalna wartość “Kroki” nie może być większa niż 255, gdyż użyte w funkcji udf_RGB zmienne, określone są jako Byte (zmienna obsługuje liczby naturalne z przedziału 0-255, jest to też przedział w jakim zapisuje się wszystkie kolory RGB).

   Co do oznaczenia “Granica”. Wybierając z pola kombi opcje Ludność lub Średnie miesięczne wynagrodzenie, deklarujesz opcję, dla której będą określone odcienie koloru RGB poszczególnych województw. I tak np. dla “Odcienia” = 5 i opcji Ludność na 1 km2, województwo Pomorskie przyjmuje wartość równą 126. Wartość ta mieści się w przedziale “Granica” w widełkach od 124,21 do 130,73. W tym wypadku makro wybiera dolny zakres przedziału i przypisuje my wartość numeryczną indeksu RGB = 12 829 635, lub inaczej RGB (195,195,195) – stąd kolor poszczególnego województwa.

   Pozdrawiam,

   Paweł

   1. p.Robertowi chodziło zapewne skąd się biorą wartości w kolumnie “granica”, bo nie zostało to podane.
    pierwsze pole B5 jest równe Minimalnej wartości z kol. D (D6), każde następne przez dodanie współczynnika $D$7

 2. Bardzo pomocny artykuł. Mam jedno pytanie odnośnie wyglądu mapki. Istotne dla oglądającego kartogram jest skala porównawcza, czyli rząd wielkości przypisany do danego odcienia. Czy możliwe jest utworzenie histogramu i jak go utworzyć obok mapy?

  1. Witaj,

   w oryginalnym pomyśle zaczerpniętym ze strony http://www.clearlyandsimply.com autor posłużył się zwykłą skalą kolorów określającą jedynie przedziały wartości od najmniejszych do największych.

   zakres

   Aby osiągnąć ten efekt należy:

   1. skopiować dane z kolumny “kroki” i wkleić je w osobnym arkuszu w komórkach A1-C1 np. 245 245 245

   2. wstawić do modułu arkusza następującą UDF

   Function myRGB(r, g, b)

   Dim clr As Long, src As Range, sht As String, f, v

   If IsEmpty(r) Or IsEmpty(g) Or IsEmpty(b) Then
   clr = vbWhite
   Else
   clr = RGB(r, g, b)
   End If

   Set src = Application.ThisCell
   sht = src.Parent.Name

   f = “Changeit(“”” & sht & “””,””” & _
   src.Address(False, False) & “””,” & clr & “)”
   src.Parent.Evaluate f
   myRGB = “”
   End Function

   Sub ChangeIt(sht, c, clr As Long)
   ThisWorkbook.Sheets(sht).Range(c).Interior.Color = clr
   End Sub

   3. w komórce D1 użyć wspomnianej funkcji z parametrami z komórek A1-C1 i przeciągnąć w dół

   4. pokolorowane komórki skopiować i wkleić jako obraz

   Jeżeli to rozwiązanie nie okaże się dla Ciebie wystarczające odsyłam do 2óch kolejnych postów Roberta, w których poruszana jest kwestia legendy 1, 2.

   Pozdrawiam

Skomentuj Robert Snarski Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *